Trang chủ

VIÊN NGỌC MỴ CHÂU An Dương Vương vẫn bậc minh quân

VIÊN NGỌC
MỴ CHÂU
...
An Dương Vương vẫn bậc minh quân
Mỵ Châu thương mến giữa muôn dân
Trọng Thủy đáng thương hơn đáng giận
Loạn lạc Dân Lành chịu trầm luân
...
Tấm lòng trời biển của dân ta
Kính già mến trẻ nặng tình nhà
Quý tình đẹp, lại tha tòng nạn
Nhận thiệt thòi đau khổ can qua
..
Nghìn năm bờ cõi nước non nhà
Đồng Bào đâu chia hận địch ta
Tình thương nhân ái trùm lên cả
Viên Ngọc Mỵ Châu ... mới sáng lòa
..
30/7/18
(237)
2021-09-24
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới